cvso valkerij leuven

Aandeelhouder worden?

Meld je hier aan!

Coöperatieve vennootschap Valkerij

Geschiedenis van de CVBA Valkerij

CV Valkerij is opgericht op 1 augustus 1991 (Belgisch staatsblad 20 september 1991) door Paula Gorissen, Julia Rottiers, Moo Laforce en Pol Van Camp.

De vennootschap had tot doel:

  1. Het aankopen van roerende en onroerende goederen.
  2. Het beheer en onderhoud van roerende en onroerende goederen.
  3. De verhuring van deze goederen aan initiatieven en personen vanuit een sociale doestelling. Opzetten en ondersteunen van initiatieven die begeleiding geven aan gezinnen in armoede o.a. bij de aankoop en de renovatie van hun eigen woning.
    5. De vennootschap heeft ook tot doel om alle activiteiten uit te oefenen die verband houden met het milieu, buurt- en opbouwwerk.
    6. De vennootschap mag bovendien alle activiteiten verrichten, zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerende als onroerende of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbating en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen. Zij wil haar doel bereiken door toepassing van principes van democratisch ondernemen op mens en milieuvriendelijke wijze. (artikel ? van de statuten)

In december 1991 koopt de CV de gebouwen van drukkerij Nauwelaars Printing voor een bedrag van 4.250.000 BFr. De drukkerij bestaat uit een industrieel complex, drukkerij (3 verdiepingen), woonhuis en koer, gelegen Valkerijgang 24-26-28-30 (Oppervlakte 5,57 a).

Op 8 april 1993 is de bouwaanvraag goedgekeurd voor de renovatie van de woningen in de Valkerijgang (Architect L. Bekker).

Op 20 september 1991 werft de CV Piet Smit aan als zelfstandige aannemer (geregistreerd) van metsel- en betonwerken.

De renovatie van de drie woningen in de Valkerijgang gebeurt door de vzw Wonen en Werken.

De drukkerij wordt op het gelijkvloers ingericht als schrijnwerkerij en opslagplaats voor materialen. De eerste en tweede verdieping worden bureelruimte, oefenruimte, eetruimte en cafetaria voor de deelnemers en begeleiders van Wonen en Werken.

cv valkerij vroegere straat

De andere woningen in de Valkerijgang, eigendom van de Stad Leuven, zijn gekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij (Heuvelhof) en gerenoveerd door de vzw Wonen en Werken als opleidingsproject voor laaggeschoolde jongeren. Daarna verhuurd als sociale woning.

Na de renovatie van de woningen, die eigendom zijn van de CV, zijn ze verhuurd aan verschillende organisatie. Mensenbroeders huurt het gelijkvloers, Arktos koepel de eerste verdieping, Psylos de bovenste verdieping links en Leren Ondernemen en daarna Flora huren de lokalen rechts.

Deze functie van verhuur is tot op heden ongeveer bewaard. Nu huurt vzw De Mobiel de benedenverdieping, vzw Ecolife het tussenverdiep, vzw Linc huurt de bovenverdieping.
Vzw Arktos koepel is na de renovatie verhuisd naar de tweede verdieping van de achterbouw.

In december 2001verhuist Wonen en Werken vzw naar lokalen van de Stad Leuven. Vzw Leren Ondernemen (armoedebestrijding ) is ontstaan vanuit de vzw Wonen en Werken (opleiding en tewerkstellingsproject ) en huurt vanaf 1 januari 2002 het industrieel complex. Alleen de achterbouw (3 verdiepingen) moet op dat ogenblik nog volledig gerenoveerd worden.

cv valkerij vroegere poort

Op 17/09/2002 heeft een vergadering plaats met de volgende afspraken:

  1. Kinderwerking krijgt een deel van de snoepfabriek en de buitenruimte. De renovatie is volledig ten laste van Leren Ondernemen. Daarom blijft het huurcontract kinderwerking behouden aan dezelfde huurprijs.
  2. Gelijkvloers drukkerij (theaterruimte, sociaal restaurant, twee kleine bureaus op de tussenverdieping). De renovatie is volledig ten laste van Leren Ondernemen. Ook hier blijft de huurprijs van de lokalen gelijk.
  3. Eerste en tweede verdieping. Zowel het binnen-als buitenwerk worden door de CV betaald.

Op 7 januari 2003 starten de verbouwingswerken. De architect is Tanja Gijsenberg, Kristina Elsen is veiligheidscoördinator. De renovatie duurt ongeveer een jaar.

Vanaf 2004 kunnen de lokalen door de CV Valkerij verhuurd worden. Vzw Leren Ondernemen huurt gelijkvloers en eerste verdieping. Vzw Arktos huurt de tweede verdieping.

Tot op heden is daar nog geen wijziging in gekomen.

Op 4 december 1992 koopt de CV de snoepfabriek Buytaert voor 1.398. 000 BFr. Het bestaat uit de bedrijfsgebouwen met binnenkoer en aanhorigheden, palende aan het huis en de aanhorigheden van Burchtstraat 30. Er geldt een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van in-en uitrit (naar de Glasblazerijstraat over eigendom Burchtstraat 30).

De bouwaanvraag voor de renovatie van de snoepfabriek is goedgekeurd op 2 juni 1994 (Architect L. Bekker).
Een deel van de snoepfabriek is op 1 september 1998 in erfpacht gegeven aan de vzw ARKTOS Vlaams-Brabant voor een periode van 30 jaar.

Voor de renovatie van het binnenplein en de renovatie van de lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang wordt beroep gedaan op verschillende projectfondsen (onder meer aardgasnatuurfonds, Stad Leuven renovatie jeugdlokalen). De organisatie vzw Leren Ondernemen opgericht in 1996 wordt in 2016 vzw De Ruimtevaart, een plek aan de Vaart in Leuven waar mensen actief samen werken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting.

In de periode 2019 – 2022 doet de cv beroep op architectenbureau Atelier-T om de staat van de gebouwen te onderzoeken en maakt de cv Valkerij een investeringsplan om grotere werken die zich aandienen uit te voeren. De binnenkoer die onveilig was geworden wordt opnieuw aangelegd, de afvoer van riolering werd aangesloten op het reguliere net in plaats van in de Voer, het bijgebouw van De ruimtevaart werd gerenoveerd en de kademuur wordt hersteld.

In 2021 veranderen we onze naam naar aanleiding van de nieuwe wet op verenigingen. De naam CVBA wordt officieel Coöperatieve Vennootschap De Valkerij, afgekort , de cv. De vennoten worden vanaf nu aandeelhouders genoemd. Ook de statuten van de Valkerij worden aangepast aan de nieuwe wetgeving.

De cv Valkerij staat in voor het onderhoud en renovatie van het gebouw. Nu de leningen afbetaald zijn gaat de cv Valkerij op zoek naar nieuwe uitdagingen en nieuwe mensen voor haar werking.

Na 25 jaar zijn alle leningen afbetaald.

 

cv valkerij magazijn

De cv wil een steentje bijdragen en meezoeken naar huisvestingsoplossingen voor dak-en thuislozen in Leuven. Op 27 april organiseert de cv Valkerij een open avond in samenwerking met Avansa. Het wordt een inspirerende exploratie met deelnemers vanuit verschillende invalshoeken. Het thema van de avond is ‘hoe en op welke manier kan een burgernetwerk een rol kan spelen in het daklozenthema.

Op de Algemene Vergadering van 18 mei 2021 beslist de Algemene vergadering dat er een nieuw project kan starten.

Er wordt beslist om een nieuwe werkgroep op te richten. Leuven is crimineel duur geworden voor vele mensen. In Leuven zijn er een 70 tal mensen structureel dakloos (binnen de groep van 470 daklozen die geteld werden tijdens één moment enkele jaren geleden).

De doelgroep waar wij ons op richten heeft de minste kans op huisvesting in het aanbod van sociale huisvestingsmaatschappijen.

De werkgroep Tien maal één, 10X1 woongelegenheid per jaar voor mensen zonder dak komt voor het eerst samen eind juni 2021 en beslist jaarlijks één woongelegenheid te realiseren. De cv Valkerij sluit zich aan als burger coöperatie bij het netwerk ‘Housing First’ en werkt ook mee in het actieplan ‘Het bestrijden van dak-en thuisloosheid’ van de stad Leuven. Het project ‘ Tien maal één’ zorgt voor een nieuwe weg, uitdaging, en dynamiek in de coöperatie.

Samenvatting van enkele interviews over de geschiedenis van de CVBA Valkerij

Er was een bijzondere tijdsgeest op het einde van de jaren tachtig. In Vlaanderen was er veel jeugdwerkloosheid, vooral bij laaggeschoolde jongeren. De jongerenmars voor werk was net achter de rug. Vanuit de basisbewegingen ontstonden nieuwe creatieve initiatieven om deze jongeren op te vangen, te begeleiden en nieuwe kansen te bieden.

Het was ook een tijd waarin emancipatie van vrouwen meer vorm kreeg. Dat kreeg een plaats in de werking met onder meer extra aandacht voor het verband tussen armoede en vrouw zijn. Armoede onderzoeken en aanpakken vanuit vrouwen was nieuw.

De verhalen van Wonen en Werken en de CV Valkerij en de personen die een rol speelden lopen door elkaar heen.

Moo Laforce werkte voor Riso in de jongerenwerking van buurtwerk ‘t Lampeke. Er was nood aan een permanente beschikbare ontmoetingsruimte voor de jongeren. Een boot op de vaart werd opgeknapt met de jongeren in drie opleidingsprojecten: hout, sanitair en elektriciteit. De overheid stelde drie begeleiders ter beschikking voor het project.

Jeugdwerkloosheid en het tekort aan woningen bracht ons op het idee om met de ploeg huizen te renoveren in de Valkerijgang . Dit in samenwerking met Heuvelhof een huisvestingsmaatschappij in Kessel-lo en de stad Leuven, eigenaar van de woningen.

De vzw ‘Wonen en Werken’ werd opgericht. Met als initiatiefnemers Riso Vlaams Brabant/ Buurtwerk ’t Lampeke (Moo Laforce) in samenwerking met een werklozenwerking De Wal (Greet Castermans), het NCA (Nationaal Centrum voor Algemene Vorming) ( Maria Allaerts) en de Basiseducatie (Greet Van Attenhoven).

Moo Laforce en Pol Van Camp waren de eerste gedelegeerde bestuurders en op dat ogenblik de drijvende krachten van de CV. Pol Van Camp was toen vrijwilliger bij Wonen en Werken en de eerste voorzitter van de CV Valkerij.

Het team van de vzw Wonen en Werken werd aangevuld met Julia Rottiers en Paula Gorissen (voor de financiële kant van de zaak). Vier begeleiders van het bootproject werden tewerkgesteld in de vzw Wonen en werken. Het team werd voornamelijk tewerkgesteld via ESF (Europees sociaal fonds).

In de schaduw van de Stella Artois in het noordwesten van Leuven in de Vaartkom ligt de Valkerijbuurt. Toen was dit een verwaarloosde buurt. De Valkerijgang, een kleine doodlopende straat bestond uit kleine arbeiderswoningen (een 30 tal) en twee oude, niet langer actieve bedrijven: De Drukkerij en het Snoepfabriek.

Na renovatie werden de huizen eigendom van Heuvelhof om ze verder te verhuren als sociale woning. Wat wij echter nodig hadden was een werkruimte, een houtatelier en een stapelplaats om al het bouwmateriaal op te slaan, liefst in de buurt van de te renoveren woningen.

De opslagplaats vonden wij in de gebouwen van de drukkerij Nauwelaers. De stad had beslist om geen industrie meer toe te laten binnen de kleine ring, waardoor Nauwelaers met zijn drukkerij verhuisde en zijn gebouwen leeg kwamen te staan. De gebouwen waren te koop. Op initiatief van Julia Rottiers en Pol Van Camp werd voorgesteld om een coöperatieve vennootschap op te richten om de gebouwen aan te kopen.

cv valkerij oude poort
{

"Ik herinner me nog dat je vroeg of ik de leegstaande drukkerij naast je deur eens kon bekijken. Er was een gat in de muur en daardoor kon je binnen kijken. Je hebt onmiddellijk contact opgenomen met de eigenaar van de drukkerij."

MICHEL

"Ja, ik herinner me nog het contact met de eigenaar. Hij was kwaad op Stad Leuven. Hij moest daar weg, want alle fabrieken moesten op termijn buiten de ring van Leuven werken. Hij wilde zijn pand voor een prijsje aan de Stad Leuven verkopen, maar Leuven had geen belangstelling. Zolang het leeg stond, in afwachting van de verkoop, mochten wij het pand gratis gebruiken."

MOO

Na 3 jaar en een begin van verbetering van het gebouw, kwamen er ook geïnteresseerde kopers langs. Toen beslisten wij de fabriek zelf te kopen.
Julia Rottiers en Paula Gorissen, de financieel verantwoordelijken van de vzw Wonen en Werken, onderzochten de mogelijkheden. Op zoek naar geld verzamelden de bestuursleden informatie, legden contacten met Netwerk, Hefboom, ACW en andere organisaties. Ze verkochten ook obligaties en aandelen aan sympathisanten en organiseerden infomomenten. Op een vrij korte tijd hadden we een honderdvijftigtal vennoten en aandeelhouders en voldoende geld om de coöperatie te starten. 

Op 1 augustus 1991 is de CV Valkerij opgericht en werd het gebouw (De Drukkerij) aangekocht. In de Drukkerij werd een feest opgezet met honderden genodigden. Zij konden een symbolische steen kopen ter waarde van een aandeel (1000 BFR).
De vzw Wonen en werken huurden de gebouwen van de CV en was vertegenwoordigd in de RVB van de CV.

Het eerste doel was de vzw Wonen en Werken een permanente werkplaats te bieden voor de schrijnwerkerij en een stapelplaats voor al het bouwmateriaal. De doelstellingen van de CV Valkerij werden echter ruimer omschreven om nieuwe projecten en initiatieven in de toekomst mogelijk te maken zonder dat de doelstellingen telkens moeten aangepast worden.

{

"Ik ben trots dat de projecten als Den Tube (boot), Wonen en werken, Leren Ondernemen (nu De Ruimtevaart) en de CV Valkerij nog steeds bestaan en waardevolle inspirerende en innovatieve initiatieven nemen. Ik ben ook fier dat we toen armoede aangepakt hebben met vrouwen als uitgangspunt en vanuit de vrouwenproblematiek. Voor de toekomst van de Valkerij ben ik blij dat er wat meer dynamiek in de CV komt door het nieuwe project ‘huisvestingsoplossingen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Ik hoop dat de CV tien huizen kan bouwen of verbouwen binnen de tien jaar (een huis per jaar) en wil daar graag mijn steentje toe bij dragen."

MOO

"Wij zijn fier dat de CV Valkerij nu al dertig jaar bestaat, het is een gezonde onderneming en huisvest mooie initiatieven en er is een groep die dynamisch aan de CV werkt. Voor de toekomst van de Valkerij wensen wij nog een werking voor vele jaren en een project met huisvesting voor de doelgroep waarvoor de Valkerij opgericht werd."

PAULA en JULIA

Ontdek onze projecten

De coöperatieve finaliteit van Valkerij is bijdragen tot een duurzame …

Bezoek onze huurders

De cvso Valkerij verhuurt aan organisaties met een sociaal doel …