Coöperatieve vennootschap Valkerij

Welke projecten zijn er in de cvso Valkerij?

Verhuur van haar gebouwen aan sociale organisaties

De coöperatieve finaliteit van Valkerij is bijdragen tot een duurzame samenleving door het leveren van huisvestingsoplossingen. De coöperatieve waarden verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit zijn onze leidraad.

Het is niet gemakkelijk voor sociale organisaties om in Leuven onderdak te vinden voor hun diverse werkingen. De coöperatieve vennootschap komt hieraan tegemoet met de verhuur van haar gebouwen door betaalbare en aangename binnen- en buitenruimtes aan te bieden en te zorgen dat deze gebouwen in goede staat blijven.

Op de Valkerijsite kunnen organisaties met een sociaal doel hun eigen werking uitbouwen en elkaars werking ook versterken door gezamenlijke projecten en samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

Het project “10×1” woningen voor daklozen

De cvso Valkerij zal in de komende tien jaar tien kwaliteitsvolle woningen realiseren voor daklozen in Leuven (minimum doelstelling). Ze levert op die manier een bescheiden, maar haalbare bijdrage aan het huisvestingsprobleem van deze doelgroep. De stad Leuven is door de hoge vastgoedprijzen zeer beperkt toegankelijk voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit leidt, bij een samenloop van omstandigheden, tot dakloosheid bij tientallen inwoners van de stad. De stad Leuven erkent deze nood en heeft een Leuvens Actieplan voor Dak- en Thuisloosheid gelanceerd. De cvso Valkerij sluit zich aan bij de principes van dit plan.

De te realiseren woningen zijn duurzaam, bieden het nodige comfort, worden zo mogelijk gebouwd of aangepast op maat van de bewoners. De woningen worden zo veel mogelijk uitgevoerd volgens principes van de circulaire economie, met hernieuwbare materialen. De woningen dragen bij tot een diversiteit aan bewoners in de stad, binnen een gevarieerd stadsweefsel.

De cvso Valkerij presenteert zich in het Leuvens maatschappelijk veld als initiatiefnemer van een consortium van partners die, elk vanuit hun eigen deskundigheid en inbreng, het probleem aanpakken en oplossen. Momenteel wordt samengewerkt met Housing First, de Leuvense architecten DMOA, stad Leuven en AGSL. Ook worden contacten gelegd met andere partners en worden verschillende huisvestingsmogelijkheden verkend: mobiele wooneenheden op leegstaande percelen, een studio, de renovatie van een leegstaande woning, of andere mogelijkheden die zich aandienen. Met dit doel worden uiteenlopende actoren aangesproken die vastgoed in Leuven beheren en die aandacht hebben voor het probleem van dakloosheid: de stad, het OCMW, sociale woningbouw, de universiteit, kerkfabrieken, kloosters, etc…

Denise Hoedemakers collage

Collage Denise Hoedemakers

Housing First

De cvso Valkerij is een vastgoedpartner van ‘Housing First’, een samenwerkingsverband van de Stad Leuven, Mobiel Team Minderbroederstraat en Oudebaan, MSOC Leuven, WGC De Central, OCMW Leuven, Zorg Leuven en CAW Oost-Brabant. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) coördineert de initiatieven.

Housing First heeft als doelgroep de chronisch dak- en thuislozen. Dakloosheid is het gevolg van een complexe samenhang van problemen: psychische en verslavingsverschijnselen, financiële moeilijkheden, relationele zorgen, structureel tekort aan betaalbare woningen. Housing First vertrekt van het grondrecht op een woning en het principe ‘Eerst een woning en dan zien we wel’. Het initiatief gaat ervan uit dat die complexe problematiek in eerste instantie moet worden aangepakt door te zorgen voor huisvesting voor de betrokkenen. Pas dan kunnen de andere problemen die de dakloosheid veroorzaken, worden opgelost door adequate coaching, financiële bemiddeling, etc.. De Housing First heeft haar meerwaarde aangetoond, zowel op nationaal als internationaal vlak en wordt ondersteund door het Vlaamse Gewest.

DMOA architecten

Dit bureau is bereid om samen met de cvso Valkerij op zoek te gaan naar architecturale oplossingen voor het probleem van dakloosheid in Leuven. DMOA architecten hebben ervaring opgedaan, en internationaal erkenning verworven, met het project Maggie Shelter. Dit is een alternatief voor de klassiek, grote shelters die worden ingezet in noodsituaties, onder meer in vluchtelingenkampen. Concrete realisaties kwamen onder meer tot stand in Kenia en Irak. Het procedé werd ook toegepast in scholen in Leuven en Herent. Het is niet de bedoeling om de shelter ook te introduceren als oplossing voor de dakloosheid in Leuven. Wél wil DMOA zijn deskundigheid inzetten voor het initiatief van de cvso Valkerij en op die manier bijdragen tot humanitaire oplossingen voor de woningnood. Het bureau is één van de acht organisaties die geselecteerd werden als ‘Creative Ambassador’ van de stad Leuven.

Contacteer ons als je hier meer over wil weten.

cv valkerij - buren uit de vaartkom

Ontmoeting met de buren uit de Vaartkom.

In 2019 namen we met de cvso Valkerij en de Ruimtevaart vzw het initiatief om onze buren zoals OPEK ( www.opek.be ), de Vaartkater, De Hoorn en anderen in de Vaartkom te ontmoeten (Corona kwam er dan tussen).

Ons doel is om elkaar beter te leren kennen en waar mogelijk samen te werken. Kortom we willen goede buren zijn, we hebben elkaar wat te bieden en het is fijn als er steun is van de buurt voor wat er leeft in de Valkerijgang.

Muurschildering Kom Op voor je Wijk.

Vzw De Ruimtevaart diende samen met de cvso Valkerij een project in bij de stad Leuven in het kader van Kom op Voor je Wijk (KOW).

Met (participatieve) street art-projecten zullen verschillende muren beschilderd worden met kunstwerken met verschillende thema’s met een positieve boodschap. Zo scheppen we een aangename omgeving en beleving voor de organisaties die er gehuisvest zijn, voor bezoekers en passanten en zorgen we voor meer sociale cohesie in de buurt. We maken een open en aangename plek waar iedereen welkom is en de poort wijd open staat.

Zodra dit project gerealiseerd wordt houden we een fijn feest met een ‘open deurmoment’ om dit te vieren. Hou zeker onze website in het oog!

Muurschildering Kom Op voor je Wijk.

Vzw De Ruimtevaart diende samen met de cvso Valkerij een project in bij de stad Leuven in het kader van Kom op Voor je Wijk (KOW).

Met (participatieve) street art-projecten zullen verschillende muren beschilderd worden met kunstwerken met verschillende thema’s met een positieve boodschap. Zo scheppen we een aangename omgeving en beleving voor de organisaties die er gehuisvest zijn, voor bezoekers en passanten en zorgen we voor meer sociale cohesie in de buurt. We maken een open en aangename plek waar iedereen welkom is en de poort wijd open staat.

Zodra dit project gerealiseerd wordt houden we een fijn feest met een ‘open-deur-moment’ om dit te vieren. Hou zeker onze website in het oog!

Dak zonnepanelen

Zonnepanelen.

In samenwerking met burger coöperatie ECoOB heeft de cvso Valkerij 48 zonnepanelen op haar daken geplaatst.

Huurders

De cvso Valkerij verhuurt aan organisaties met een sociaal doel. De huidige huurders …

Contact

Wil je meer weten over de cvso Valkerij? Neem gerust contact op per e-mail …